1691

 

Gijsbrecht Jansen laat een 'visch-schuijtje, eenich visch-want ende cleden' na.

 

In deze akte treden de broers Anthonie Jansen en Daniel Jansen (Touw) op als voogd en toeziend voogd van de kinderen van Jan Adriaensen en Maria Isebrants. Erfgenamen van Gijsbrecht zijn zijn broer Daniel Jansen (Gorten) en zijn halfbroers Ysebrant en Adriaen.

 

WBA, NA BoZ, inv.nr. 1273, aktenr. 47, 21 oktober 1691, notaris Adriaen Schippers.

 

Heden den xxi october xvi eenennegentich, soo verklaerde / Daniel Jansen vijsscher ende poorter alhier broeder / van heele bedde wijlen Gijsbrecht Jansen mede visscher / alhier was, ende Anthonie Jansen als vooght ende Daniel / Jansen als toesiender van de twee naergelaten wees- / kinderen wijlen Maria Isebrants daer vader aff is / Jan Adriaensen met namen Isebrant ende Adriaen Jansen / broeders van halve bedde van voors Gijsbrecht / Jansen naergelaten bestaende in een visch-schuijtje / eenich visch-want ende cleeden ten overstaen ende / bij wesen van voors Jan Adriaensen ge… met de on- / derteeckeninge deser is betuijgende te hebben getanp- / eert ende geweerdeert, omme deselve te schijden / ende deelen, volgens de coustuijmen deser stadt / te weten den voors Daniel Jansen met een heele hant / ende den … voocht ende toesiender voor hunne pupillen / met eene halve hant, alsoo den voors Gijsbrecht / Jansen sijn moederlijk goet tot noch toe niet en / hadde genoten, ende de geene die hij hadde achterge- / laten bij hem waren geconquesteert conden geschie- / den , met den anderen over comen ende geaccordeert te / sijn gelijck den bij desen, te weten dat voors Daniel / Jansen sal hebben ende blijven behouden alle ende een / ijegel.. de goederen bij den voors Gijsbrecht Jansen / naer gelaten ende met ter doot ontruijmt, mits / uijt reijckende aen voors voocht en toesiender / voor sijne voors broeder van halven bedde de / somme van vierentwintich guldens den gemelten Daniel / Jansen onder sich sal ver mogen te houden tot huijden / dato deser ende eenen jare mits daer van interest / betalende en den penninck xx ende in cas van / langer onderhant doch met consent van voors / voocht en toesiender, soo belooft den selven Daniel Jansen in den jaerlijcxen interest te blijven / continueren tot effectieve betalinge van voors vier en twintich guldens alles onder ver bant / van sijn persoon ende goederen als naer rechten / beloovende den voors restant persoone deser te / houden ende doen houden voor goet ende van /weerden onder verbant insgelijck van hunne per / soonen ende goederen als voors, Actum binnen Bergen / op ten Zoom datum als voren t’oirconden get.

 

‘t merck gestelt bij Jan Adriaensen / ’t merck gestelt bij Daniel Jansen / ’t merck gestelt bij Anthonie Jansen / ’t merck gestelt bij Daniel Jansen

Maak jouw eigen website met JouwWeb