1642

Adriaen Lievenssen verkoopt 'schuijte' aan Jan Anthonissen

 

WBA, NA BoZ inv.nr. 0050, aktenr. 22, 24 augustus 1642, notaris Govaert Stempel.

 

Compareerden op heden den xxiiiie dach augustus Anno XVi / twee enveertich voor mij Govaert Stempel openbaer Notaris / tot Berghen op den Zoom residerende, ende inde presentie van gethuijghen / naergenaemt, Stoffel Daniels, oudt twintich jaeren / en Adriaen Wollen Joosts soone, oudt ontrent xviii jaeren / beijde varende gesellen, ende geboren poorters ende inwoonderen / alhier, ende hebben gesaementlijck, sonder eenighe / inductie ofte persuatie, dan alleen om de waerheijt / ghetuijghenisse te gheven op hunne respective manne / waerheijt in plaetse van eede, eedt presenteren / des noodt, ende versocht zijnde, ten versoucke van Jan / Anthonissen mede schippers gesel, alhier verclaert / ghetuijght ende geattesteert, waerachtich ende hen lieden / seer wel kennelijck te zijn, dat Adriaen Lie / venssen schipper alhier mede woonachtich den / requirant op heden sijn schuijte heeft ghebeijlt, / te vercoopen, soo en ghelijck de selve rijt en seijlt, / vraeghende aen den vercooper wat en hoeveel hij / voor de voorseijde sijne schuijte wilde geven, ende dat den requirant daer op heeft geboden ende geseght ick / gheve U drije hondert guldens voor. Waer oppe / den voors Adraien Lievenssen seijde teghens den Requirant / ghij sult mij vier hondert gulden geven, des / sult ghij mij hondert guldens te paije gheven, / daer van d’eerste paije sal wesen verschenen ende / een jaer naer desen, als ghij de schuijte een gheheel / jaer sult ghebruijckt hebben, ende dan voorts alle

 

jaeren hondert guldens totte vier hondert guldens / toe, op welcke conditie den voorseijde requirant / hem heeft gheboden drije hondert en vijftich gulden / ende de voors Adriaen Lievenssen daer op weder / antwoordende dat hij tselve niet minder / en begeerde te doen, als voor vier hondert / guldens, hebben daer nae ghehoort dat de / voorseijde requirant hem den coop op vier haondert / guldens, op paijen als vooren heeft toe gheslagen / mits conditien, ende met desen verstande nochtans / dat de ghene, die van beijde soude willen / uijtten coop scheijden, een halff vat biers van / roun ? coop soude moeten ten beste gheven int / ghelach, wijders was mede geconditioneert / dat den voorseijde vercooper de voorseijde schuijte binnen een maent off vijff weecken soude leveren, ofte / soo haest als hij nae de meestove soude gaen / allegerende voor redenen van henne wetenscap / dat sij mede ten tijde deser onderhandelinghe, daer / bij, over ende ontrent hebben gheweest, ende allen / tghene voorseijde staet seer wel hebben ghehoort / ghesien, ende verstaen, sluijtende hier mede haer / respective verclaringhe, consenteren … alles / sonder arglist, aldus ghedaen, ghetuijght ende ge / passeert tot Berghen op den Zoom ten overstaen ende bij / wesen van Dingheman Willemssen, ende Cornelis Franssen / beijde mede vaerende ghesellen, ende poorteren deser / stadt, als ghetuijghen, hier toe versocht ende ghe / beden, die dese mette voorseijde deponenten, beneffens /

mij Notaris, hebben onderteeckent.

 

Thantmerck ghestelt bij den voors Stoffel Daniels [ anker met stok omlaag]

Thantmerck ghestelt bij den voors Adriaen Joosten Wollen [AW]

Thantmerck ghestelt bij den voors Dingheman Willemsse [een liggende riem]

Thantwerck ghestelt bij den voors Cornelis Franssen [ twee cirkels]

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb