1669

Jan Anthonissen en Cornelis Anthonissen zijn halfbroers van Adriaen Lievenssen

 

Verkoop van kromstevenschuit na overlijden van Adriaen Lievenssen aan Nicolaes Adriaensen Heybeeck.

 

WBA, NA BoZ, inv.nr. 1119, aktenr. 54, 22 mei 1669, notaris Adriaen van der Creke junior

 

Compareerden voor mij Adriaen van der Creke, openbaer / Notaris … ende de getuygen naergenaempt Stoffel Danielsen / als broeder Anthonette Danielsen syne suster weduwe wylen Adriaen Lievenssen, by de contagieuse sieckte alhier overleden / in welckes huijs sy sonder suyveringe noch is sittende ende van haer / mondelinge last hebbende, soo hij seijde, is hem daervoor sterckmakende / ende de rato caverende mitsgaders Jan Anthonissen ende Cornelis samen halve broeders / van de voors. overleden Adriaen Lievenssen, wtten naem van de van de / kinderen by den voors. Adriaen Lievenssen achtergelaten, die … nyet / en konden compareren uyt oorsaecke van de voors. contagieuse / sieckte, ende onsuyveringe des voors. huysinge, oversulx hun daervoor / oock sterckmaeckende ende de rato caverende, welcke voors. / comparanten in hunne respectieve qualiteiten verclaerden finalyck / ende uytte handt vercocht gecedeert ende overgelaten te hebben / gelyck syl. dat doen mits desen, aen ende ten doen van Nicolaes / Adriaensen Heybeeck, schipper hier ende present synde ende / de coop, cessen, ende overlatinge accepterende, sekere cromstevens / schuyte, byde voors. Adriaen Lievensen in syne leven gevoert ende / in eygendom toegekomen hebbende, soo die reylt ende zeylt, met alle / syn want, tuych ende toebehooren, sonder yetw.. uytgesondert, om / die selve te aenvaerden ende gebruycken soo datelyck sal geschieden / sonder koste vande voors. cooppenningen, gecocht de voors. schuyte in / voege ende manieren als vooren, om ende voor de somme van / vyff hondert kar: guldens, te betaelen met twee hondert guldens

byde leveringe ende schoonmakingen gereet, ende hyernaer hondert / guldens jaerlyx, totte volle ende effectieve betalinge toe, / … belastings van bylbrieff, schepen kennissen ende hypothecaren / die opde voors. vercochte schuyte souden mogen staen, ende den / selve belast wesen, sullen met voors. beloofde cooppeningen affgedaen / gesuyvert gewaert ende geclaert worden, sulx datte selve op alle / wateren, havens, rivieren ende stroomen, gerustelyk ende vredelyck sall mogen / vaeren ende gebruyckt worden, waervoor voors. comparanten / syn verbindende hunne persoonen ende goederen, beneffens de / voors. weduwe ende kinderen als naer rechten, ende sal voor den / voors. beloofde cooppeningen de gemelte schuyte specialyckverbonden blyven, ende voorts ge…alyck cooppers persoon ende / goederen tot heerlycke reele ende parate executie / ende tot meerder versekeringe deses, compareerde mede Adriaen Marynissen Heybeeck, vader vande voors. coopper, ende verclaerde / sich slve gestelt te hebben, gelyck hy hem … by desen borgen / ende cautionnaris als principael, met renuncraten vande …… / ordinis et excussionis daervan onderricht synde, ende van de inhoude / der selve wel geinstrueert houdende, ende gelyck verbant als / boven, mits soo belooffde hy voors. / coopper synen vader ende borgen / altois costeloos ende schadeloos t’ontheffen ende indemniteren als / naer rechten sonder arglist, actum bergen op den zoom desen / XXii mey 1669 present Adriaen Marynissen Muyter, schipper / ende Cornelis Cornelissen van Adden arbeider deser satdt als getuygen / qui et signarunt

 

Handmerk Stoffel Danielsen

Handmerk Jan Antheunssen

Cornelijs Antuenis

Handmerk Nicolaes Adriaenssen Heybeeck coopper

Adriaen Mar Heebeek, als borg

Enz.