1649

 

 

Cathelijne Anthonis en Maijken Jacobs gaan naar waarzegster Cornelia Simons

 

WBA NA BoZ, inv.nr. 0073, aktenr. 227, 29 december 1649, noatris Govaert Stempel

 

Compareerden op heden den xxix : e dach december Anno xvi / ende neghenenvrrtich, voor mij Govaert Stempel, openbaar / notaris tot Berghen op den Zoom residerende, ende inde presen / tie vande ghelooffweerdighe ghetuijghen naergenaempt / Cathelijne Anthonis, huijsvrouwe van Huijbrecht Jacobssen / oudt achtentwintich jaeren ende Maijken Jacobs, huijs / vrouwe van Gillis Philipssen, potmaecker, oudt / twee endertich jaeren, ende hebben gesamenetlijck, ten / versoucke ende instantie van Ed: heeren drossaert deser Stadt / nomine officij, verclaert, ghetuijght ende geattesteert, gelijck / zijlieden verclaeren ende bij desen, op haere vrouwe waerheijt / onder presentatie van Eede t’allen tijden des noodt ende versocht / zijnde waerachtich ende hen kieden zeer wel kennelijck te zijn, / dat zijlieden te samen + zing gegaen, ten huijse van seckere / persoon genaempt Cornelia Sijmons woonende inde / Corenmercktstraete alhier int’huijs De Witte Deken, befaempt / voor een waerseghster, sonder kennisse ofte voorweten / van iemande geneghen zijnde om haer te laten coppen ende / haer te laeten waersegghen uijt het bloet, Alsoo haeren man was segghende ende veel menschen haer seijden dattet too- / verije was ende zij daer over gheneghen was te weten off / haer Cornelia connende + ende haer hebbende laeten coppen / Verclaeren dat de voors Cornelia teghens haer Maijken zeijde int bloedt ziende, siet daer leijt uwen man / ende hij heijt gecrolt haijr ende hij heeft een lickteecken aen / zijn caeck oock, letter op ende uwen man is met een on / rechtveerdighe handt aengetast, uwen man is betoovert / ende ziet daer staet de Tooveresse ( wijsende int’bloedt ) / zijet ghijse niet, Denckt op Godt, Ick sal hem wel / helpen, met Godt, Ghij moet drije maet meel / neghen eijeren, brenght dat bij mijn, en ick salt wel gheven / Ick ben selffs arm ghenouch, daer nae seijde de voors / Cornelia teghens haer: ghij moet een kanneken coopen in duijvels / naem, ende betaelent ende brenget / thuijs in duijvels naem, ende als het thuijs is, soo seght / teghens uwen man (denoteren den Sr Gillis Philipssen) piss daer in in Godts naem, Ende als hij zijn waeter daer / in sal gemaeckt hebben, stopt het vast toe ende set het wech /

 

ende soo langhe als dat kanneken besloten staet, soo en / sal de tooveresse haer waetre niet connen maecken,/ maer sal in u huijs comen, ende altijdt staen vrijven / aende caske daer het in staet, Waer op de voorss / Maijcken ende Cathelijne deponenten indesen, teghens malc / kanderen zeijden, Willen wij een canneken gaen coopen / Waer op den voorss Cathelijne andtwoorde Jae, laet / ons over de vest gaen, op het welcke propost de / voorss Corneli seijde, Gaet over de vest niet, / want ghij sout lichtelijck int waeter gheworpen / worddn, waer over zij deponenten beschaempt wordende / soo seijde de voorss Cornelia: ick sie wel dat ghijliens / dat niet wel doen onleesbaar, ick salt ons Mari (wesende / een vrouw persoon, die de selve Corneli bij wijlen is diendende) laeten coopen, Maer ghij moet mij geldt daer toe geven / onbesien onbesonnen ( in duijvels naem zoo de voorss Cathelijne / verclaert ) ende t’ghenen daer overschiet sal ick om / Godtswil gheven, waer naer sij sulx gedaen hebben de voorss / Marij het voorss kanneken daer nae selffs brachte / ten huijse van Voorss Gillis Philipssen, segghende laet hem daer nu in pissen in Godts naem, verckaeren / wijders de voorss deponenten dat de voorss Mayken Jacobs aen voorss Marij die het kanneken bracht heeft getelt twaelff stuijvers / ende voorts noch twee guldens voort seghende van de / potterije # ende daer enboven de voorss Marij noch seventhien schellinghen / voorde bode , ende voor seecker cussentje dat zij mede / brachte om voor den voorss Gillis Philipssen, om om zijnen / hals te hanghen , Allegerende zij deponenten voor redenenen / van haerlieden kennelijckheijt , dat zij lieden alle tghene voorts / is alsoo hebben ghehoort ende gesien, ende dat hunlieden sulcx / oock de voorss seventhien schellinghen, aende voorss Marij heeft getelt, aleer zij het voorsseijde kussentje wilde overgeven,/ Sluijtende hier mede haerlieden verclaringhen respective, aldus / ghedaen ende gepasseert tot Berghen op de Zoom voorss ten overstaen van / Servaes Croock servetwercker ende Corn de Vriese, potmaecker, beijde poorters et testes et signaterunt / thantmerck gestelt + bij voorss Cathelijne Anthonis / thantmerck gestelt bij voorss Maijken Jacobs (cirkel vier x doorkruist) en de handtekeningen van Servaes Crock en Cornelis de Vrijs

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb