1601

 

Lenaert Marinussen erft een deel van het landbezit van zijn broer Mai Marinussen

 

WBA, NA BoZ, inv.nr. 0005, aktenr. 30, 26 januari 1601, notaris Anthonius Molkeman. [pag. 131 van 496]

 

30-1            Verclaringe van besterff            den 26e ja.i 1601

 

Compareerde voor mij A. Molkeman openbaer notaris / den getuijgen nagenaempt Lenaert Marinussen eijgen broeder / van wijlen Mai Marinus, Joris Thuenissen halff broeder / van den selve de welcke hebben midts dezen hunne verclaringhe op / manne waerheijt in plaetse van eede gedaen ten / instantie ende ernstigen versoucke van Niclaes Moret / als man ende momboir van Dingne Cornelis ….. dochter / van Cornelis Marinussen oock eijgen broeder was / van overledene Mai Marinus, ….. getuijgenisse / den waerheijt ten naerwegende saken te geven te ….. van t gene verstorven is aende voorseijde erfgenamen./

In den eersten een block genaempt De Hoeckheijningen / op den Werberch onder de heerlickheijt van Rosendale / groot ontrent vier gemet.

Noch twee stucxkens genaempt De Veldekens / toebehoorende d’erffgenamen van Mai Ma / rinussen. / Item noch een gemet lants geheten Mai keten / waarvan d’erffgenamen allebei.. toecompt het halff gemet / Item een helffte ge….. van wijlen oom Faes Adriaenssen / leermaker gelegen in Hainck nevens Latten / onder Rosendale.

Verclaren voorts den voorseijde deponenten dat sijlieden den voorseijde producenten ende / mede erfgenamen sullen helpen in alles sijlieden gerechticheyt soo wel  een zin onleesbaar

Aldus gedaen gepasseert ende verclaert binnen den stadt van / Bergen op ten Zoom ten dage maende ende jare als boven ter / presentie van Govert Pieterssen backer ende Mathijs Passchierssen / Spruijt wagenmaker, beijden poorters ende inwoonders deser / voorseijde stadt als getuijgen hierover gecomen ende specia / midtsgaders Jan Adriaenssen Spaengiaert[1] als getuige mede erffgenaem in den voorseijde oom Faes Adriaenssen’s goet. /

 

[1] Jan A. Spaengiaert, overleden Wouw 08-09-1626 (Rooms Katholiek)

 

wijlen Mai Marinus [Ma met een haal naar rechtsonder]

als man ende momboir van [ma met een haal naar linksonder]

 

geheeten mai keten

d'erffgen- van Mai Ma (op de volgende regel gaat het verder)

rinussen

 

van wijlen oom Faes Adriaenssen

in den voorseijde oom Faes Adriaenssens goet ,

oom op een andere akte van notaris Molkeman.

Willem / Marinussen schipper oom van de voorseijde drije / kinderen

[inv.nr. 005, aktenr. 275, 14-07-1607]

Maak jouw eigen website met JouwWeb